Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Blog » W jakim terminie dostaniesz odszkodowanie z OC?

W jakim terminie dostaniesz odszkodowanie z OC?

w jakim terminie dostaniesz odszkodowanie OC

Niezależnie od tego, w jaki sposób będzie wypłacane odszkodowanie – czy pieniądze będą wypłacone przelewem na rachunek własny, czy pieniądze trafią bezpośrednio na konto warsztatu, chcemy, żeby odbyło się to jak najszybciej. Więc jaki jest termin wypłaty odszkodowania z polisy OC?

Art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa termin, w jaki ubezpieczyciel zobowiązany wypłacić wynagrodzenie: „Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.”
Jednak w sytuacji, gdy nie uda się ustalić okoliczności zdarzenia drogowego (np. Kolizji) w ciągu 30 dni, ustawodawca określa termin wypłaty odszkodowania 14 dni od dnia „ w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.”

Czyli, jeśli po zdarzeniu drogowym sporządzone zostało oświadczenie i ubezpieczyciel nie będzie miał wątpliwości odnośnie zgłoszenia o szkodzie — wypłata nastąpi w ciągu 30 dni. Jeśli w trakcie rozpatrzenia zgłoszenia wystąpią wątpliwości, ubezpieczyciel może opóźnić wypłatę o 14 dni. Jednak termin od dnia otrzymania zgłoszenia do dnia wypłaty odszkodowania nie może przewrócić 90 dni.

Co robić, gdy odszkodowanie nie zostało wypłacone?
Zakład ubezpieczeń może zdecydować, że:
– odszkodowanie nie przysługuje poszkodowanemu;
– lub przysługuje w innej wysokości, niż kwota we wniosku.
W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń zobowiązany powiadomić o to osobę, wnioskującą o odszkodowanie, w terminie, określonym wyżej.
W powiadomieniu ubezpieczyciel zobowiązany wskazać:
– okoliczności;
– podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lu częściową odmowę w odszkodowaniu oraz przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie.

W powiadomienie zakład ubezpieczeń zobowiązany zamieścić pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Jeśli ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania w terminie 30 dni i terminowo nie poinformuje o odmowie wypłaty odszkodowania lub wypłaty w innej wysokości, Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej określa, że Komisja Nadzoru Finansowego może:
• ukarać członka zarządu zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub prokurenta karą pieniężną do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można ustalić przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy – do wysokości 100 000 złotych
• nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do wysokości 0,5 proc. składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w ostatnim przedstawionym Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdaniu finansowym, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych – do wysokości 100 000 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.