Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Blog » W jakim terminie dostaniesz odszkodowanie z AC?

W jakim terminie dostaniesz odszkodowanie z AC?

w jakim terminie dostaniesz odszkodowanie z AC

O terminie wypłaty odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC pisaliśmy wyżej. Jak wygląda sytuacja z dobrowolnym ubezpieczeniem AC? Ile czasu ma zakład ubezpieczeń na wypłatę odszkodowania? Warunki te określa Art. 817 Kodeksu cywilnego: „§ 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie (czyli wypłacić odszkodowanie) w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1”.

Czyli terminy są takie same jak w przypadku OC. W razie rezygnacji z wypłaty odszkodowania lub wypłaty w kwocie mniejszej, niż wnioskowana, ubezpieczyciel zobowiązany na piśmie poinformować osobę wnioskującą. W piśmie powinni znaleźć się powody oraz informacje o możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem.

Czym jest „bezsporna cześć świadczenia/odszkodowania”. To jest wysokość odszkodowania, której nie kwestionuje żadna ze stron i ona powinna być wypłacona w terminie 30 dni.

Jeśli wysokość odszkodowania jest dla nas niezadowalająca, to można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Na to mamy aż 3 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.