Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Blog » Darowizna pojazdu w rodzinie?

Darowizna pojazdu w rodzinie?

darowizna pojazdu w rodzinie

Darowizna pojazdu członkowi rodziny? Jak prawidłowo sporządzić umowę? Jakie dane powinny się w niej znaleźć? Jakie formalności trzeba spełnić po jej zawarciu? Co z podatkiem w tej sytuacji?

Zdecydowałeś się na zakup nowego samochodu, a stary chcesz oddać członkowi rodziny? Możesz to zrobić poprzez darowiznę. Co to jest i w jaki sposób to załatwić?

Pojęcie umowy darowizny określa art. 888 Kodeksu cywilnego:
„Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.
Umowa darowizny musi być zawarta w formie pisemnej. Zostało to określone w art. 890 Kodeksu cywilnego.
Przy umowie darowizny nie ma potrzeby zawierania jej przed notariuszem. Wystarczy, że umowa zostanie zawarta między darczyńcą i obdarowanym, a następnie samochód zostanie przekazany obdarowanemu.

Jakie dane powinna zawierać umowa darowizny?
– datę i miejsce zawarcia umowy;
– dane każdej ze stron umowy (imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy zameldowania, seria i numer dowodu osobistego);
– dane przedmiotu umowy (marka samochodu, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny);
– określenie wartości przedmiotu umowy;
– oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności przedmiotu umowy oraz braku zobowiązań wobec osób trzecich;
– oświadczenie darczyńcy o stopniu pokrewieństwa z obdarowanym;
– określenie strony, zobowiązanej do opłacenia kosztów;
– oświadczenie o przekazaniu przedmiotu umowy obdarowanemu;
– podpisy stron umowy.

Co z podatkami?
Od umowy darowizny, niezależnie od formy jej zawarcia, naliczany jest podatek od spadków i darowizn. W przypadku zawarcia umowy bezpośrednio między stronami obowiązek rozliczenia z podatku należącego leży na obdarowanym.
W przypadku, gdy wartość darowizny nie przekracza pewnej wartości, podatek od spadków i darowizn nie jest naliczany. Kwoty tę zostały określone na poziomie:
• 9 637 zł – gdy obdarowanym jest osoba z I grupy podatkowej
• 7 276 zł – gdy obdarowanym jest osoba z II grupy podatkowej
• 4 902 zł – gdy obdarowanym jest osoba z III grupy podatkowej.

I grupa podatkowa — małżonek, zstępni (np. dzieci czy wnuki), wstępni (np. rodzice czy dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
II grupa podatkowa — zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.
III grupy podatkowa — pozostałe osoby.
W przypadku dokonania darowizny między najbliższą rodziną podatek od spadków i darowizn można nie płacić. Jednak trzeba spełnić jeden warunek: trzeba zgłosić nabycie własności samochodu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od daty dokonania darowizny.

Co z OC?
Darowizna pojazdu – to jest przeniesienie prawa własności. Dla darczyńcy oznacza to, że w ciągu 14 dni od daty przeniesienia własności ma obowiązek pisemnego poinformowania o tym zakładu ubezpieczeń.
Oblicz moje OC/AC teraz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *