Panda Ubezpieczenia » Blog » Ubezpieczenie od utraty zysków – dla kogo?

Ubezpieczenie od utraty zysków – dla kogo?

 • przez
ubezpieczenie od utraty zysków

Ubezpieczenie od utraty zysków – świadczenia

W razie powstania szkody ubezpieczony otrzymuje świadczenia z tytułu:

 • utraty zysku operacyjnego, rozumianego jako część dochodu, którą firma osiągnęłaby, gdyby nie wystąpiła szkoda
 • kosztów stałych, czyli kosztu uzyskania przychodu (kosztów wynagrodzenia, najmu, dzierżawy czy rat leasingowych).

Ubezpieczenie utraty zysków często obejmuje także refundację dodatkowych kosztów, m.in:

 • koszty związane z korzystaniem z lokali, pomieszczeń zastępczych,
 • dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy),
 • koszty przeniesienia maszyn i urządzeń do pomieszczeń zastępczych.
 • koszt zawiadomienia klientów o zaistniałej sytuacji.

Czy są wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej od utraty zysków? Ubezpieczenie od utraty zysków nie obejmuje następnych szkód:

 • powstałe na skutek działań wojennych,
 • powstałe w następstwie utraty danych, nośników danych, dokumentacji księgowej,
 • powstałe wskutek decyzji właściwych władz, uniemożliwiającej bądź opóźniającej odtworzenie zniszczonego mienia albo dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczającego,
 • powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego.

Wyłączenia obejmują też kary pieniężne, administracyjne, grzywny i odszkodowania, honoraria autorskie i wynagrodzenia za patenty, szkody powstałe wskutek spadku wartości nieuszkodzonych towarów, szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłaty celne, opłaty frachtowe i pozostałe opłaty transportowe.

Czym jest ubezpieczenie od utraty zysków? Jaki jest cel oraz zakres tego ubezpieczenia? Kto może skorzystać z ochrony?

Ubezpieczenie od utraty zysków jest częścią ubezpieczenia majątkowego dla firm. Skorzystać z tego ubezpieczenia mogą osoby prawne, jednostki niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i prowadzące księgi rachunkowe. Skorzystać z ubezpieczenia od utraty zysków przedsiębiorca może w przypadku wystąpienia szkody majątkowej. Odszkodowanie wypłacane w tym przypadku można przeznaczyć na wymianę uszkodzonych maszyn oraz urządzeń, pokrycie kosztów działalności firmy lub wynajem dodatkowej powierzchni dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaki jest cel ubezpieczenia od utraty zysków?

Z ubezpieczenia od utraty zysków mogą skorzystać osoby prawne, jednostki niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i prowadzące księgi rachunkowe dla zapewnienia stabilności finansowej firmy pod czas przestoju w trakcie likwidowania szkód, spowodowanych żywiołami (pożarem, powodziom, huraganem, wybuchem czy uderzeniem pioruna). Zwracamy jednak uwagę na to, że ubezpieczenia od utraty zysków nie jest samodzielnym produktem – jest to tylko składnik ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.